ÚVOD ZKUŠENOSTI SLUŽBY CENY KONTAKT

Ing. Petr Mencl

s místem podnikání Praha 9, Litoměřická 44
190 00 Praha 9-Střížkov

mobil: +420x602x308x768
e-mail: likvidace.mencl@seznam.cz

 
Služby

1) likvidace státních podniků, obchodních společností (a.s., s.r.o., v.o.s., komanditní), družstev, nadací, o.p.s.,…:

Předpokladem efektivní činnosti likvidátora obchodních společností a státních podniků je vypracování likvidačního projektu, který však není určen žádným právním předpisem. Jeho kvalita je bezprostředně závislá na individuálním přístupu likvidátora , na jeho vzdělání, odbornosti, schopnosti a umění jednat s lidmi, státními orgány a soudy. Cílem likvidace podniku (družstva, obchodní či jiné společnosti) je vypořádání majetkových poměrů zanikajícího podnikatelského subjektu a to bez právního nástupce až po výmaz z obchodního rejstříku. Základním dokumentem procesu likvidace je likvidační projekt, který by měl obsahovat směry a řešení hlavních úkolů směřujících k vypořádání majetkových a jiných poměrů zanikajícího podnikatelského subjektu. Po celou dobu vstupu likvidátora do podnikatelského subjektu je jeho snahou minimalizovat negativní následky ukončení činnosti především pro vlastníky podniku (družstva, obchodní či jiné společnosti).

Obsah likvidačního projektu zejména tvoří:

 1. Rozhodnutí o zrušení společnosti likvidací a jmenování likvidátora
  Jedná se o rozhodnutí orgánu, který o likvidaci rozhodl, den rozhodnutí, identifikace likvidátora, jeho prohlášení, že funkci přijímá a že ji bude vykonávat v souladu s právními předpisy.

 2. Zásady likvidace podniku V tomto bodě jsou konkretizovány práva a povinnosti statutárního orgánu a likvidátora, včetně stanovení lhůt pro jejich splnění.

 3. Údaje o likvidátorovi a likvidační skupině Podle celkových aktiv a majetku likvidovaného podniku (družstva, obchodní či jiné společnosti) může být na návrh likvidátora jmenována likvidační skupina. Odměnu po dohodě s likvidátorem určí orgán, který ho do funkce jmenoval.

 4. Likvidační plán Likvidační plán tvoří nejvýznamnější součást projektu a je rozdělen na dvě části:

  • Stav podniku (družstva, obchodní či jiné společnosti) při zahájení likvidace
  • Vlastní způsob likvidace podniku (družstva, obchodní či jiné společnosti)

 5. Rozpočet likvidace Zahrnuje majetek podniku (družstva, obchodní či jiné společnosti) k datu zahájení likvidace, který lze uvést samostatně v rozvaze. Ta tvoří nedílnou součást vypracovaného rozpočtu. Kvalitní rozpočet musí být zpracován na základě řádné inventarizace majetku a znalostí o výsledku hospodaření.

 6. Nejkratší možná doba nutná k provedení likvidace subjektu je 5-6 měsíců. Vždy záleží na náročnosti likvidace.


2/ poradenství pro likvidátory a insolvenční správce :

U této činnosti je nutné řešit krizové řízení subjektu před a po prohlášení konkurzu (vstupu do likvidace). Před prohlášením konkurzu/vstupem do likvidace subjektu Vám můžeme nabídnout poradenství, jak řešit současný stav. Nabízí se několik řešení jak uchovat podnikatelský subjekt např.:

 • Sanace - příslušná úvěrová či finanční opatření
 • Fúze - splynutí či sloučení společností
 • Revitalizace - zpeněžení nadbytečných aktiv, snížení nákladů a pasiv

Dále je možno uvažovat o prodeji společnosti, nebo jen její části, pokud však není v předlužení. Víme, kde hledat zájemce o koupi těchto společností a jsme schopni zajistit vše, co je potřebné k uskutečnění prodeje.

Dojde-li již ke vstupu subjektu do likvidace, nebo k prohlášení konkurzu na majetek úpadce, spolupracujeme v nutných případech s dalšími odborníky z řad správců majetku, advokátů, znalců a ekonomů, kteří nám pomohou řešit složitou situaci likvidované společnosti nebo úpadce. Svojí odborností a hlavně zkušenostmi společně přijmeme konkrétní řešení, které usnadní a urychlí práci likvidátorů a insolvenčních správců. Konkrétní činnost je zaměřena na:

 • inventarizaci majetku
 • zpracování soupisu likvidované nebo konkursní podstaty
 • dohledání aktuálního stavu majetku včetně kontroly stavu nemovitého majetku podle výpisu z katastrálního úřadu (resp.listu vlastnictví) a jeho porovnání s aktuálním stavem
 • ocenění majetku znaleckou organizací na cenu obvyklou
 • ocenění konkursní podstaty pro prodej
 • vypracování likvidačního plánu likvidátorům
 • návrh prodejní strategie nemovitého a movitého majetku společnosti
 • vlastní prodej majetku formou:

veřejné dražby
přímým prodejem - nejvyšší nabídce ve výběrovém řízení
odkupem majetku

Pokud máte zájem o námi nabízené služby a poradenství, jsme připraveni Vám podat bližší informace a dohodnout konkrétní podmínky spolupráce, které budou zajisté prospěšné pro obě smluvní strany.


3) správa pohledávek :

Jedná se o zajištění jak pasivních, tak aktivních pohledávek. Pasivní pohledávky jsou pohledávky vedené proti likvidovanému podniku (družstvu, obchodní či jiné společnosti), ať již jde o spory pravomocně rozhodnuté soudy, nebo dalšími státními orgány, nebo o spory, jež se nacházejí v procesu řízení u soudu či dalších orgánů. Aktivní pohledávky jsou takové, které jsou uplatňovány likvidovaným podnikem (družstvem, obchodní či jinou společností), proti jiným subjektům. Tyto aktivní pohledávky pak rozdělujeme na:

 • pohledávky nevymahatelné z titulu nízké nominální hodnoty. Tyto pohledávky se nevyplatí vymáhat a je pro likvidovaný subjekt výhodnější je odepsat z majetku
 • pohledávky nevymahatelné v důsledku platební neschopnosti dlužníka, v důsledku prohlášeného konkurzu na majetek dlužníka, nelze zjistit adresu trvalého pobytu dlužníka, nebo je dlužník v některém nápravném zařízení a nemá žádný příjem
 • pohledávky ostatní, jsou pohledávky vymahatelné, dlužník je znám a komunikuje s věřitelem

Pro vymožení jistiny vč. příslušenství u převzatých pohledávek se snažíme využít našich dlouholetých zkušeností v této oblasti. V případě nutnosti využíváme soukromých exekutorů a dalších osob. To platí především pro pohledávky těžko vymahatelné. Správu pohledávek zajišťujeme sami. V případě nutnosti využíváme advokátní kancelář, která kromě zastupování věřitele v probíhajících soudních sporech s dlužníky, zajišťuje další právní servis při uplatňování pohledávek.


4) Kompletní vedení účetnictví :

1. Vedení daňové evidence a podvojného účetnictví
Zejména se jedná o tyto služby:

 • kompletní vedení účetnictví
 • svoz dokladů
 • vedení evidence majetku
 • zpracování podkladů pro veškeré daňová přiznání
 • vyhotovení účetních výkazů a sestav
 • vyhotovení statistických výkazů a sestav
 • zpracování účetní závěrky měsíčně, kvartálně a ročně
 • na přání klienta mimořádná účetní uzávěrka
 • skladová evidence
 • saldokonto a platební styk
 • archivace dokladů

2. Daňový servis

 • zpracování a podání daňových přiznání
 • zastoupení při jednání s úřady
 • účetní a daňový servis zajišťující optimalizaci daňové povinnosti
 • odklad daňového přiznání
 • zajištění auditu

3. Mzdový servis

 • evidence zaměstnanců
 • mzdové listy
 • výpočet mezd
 • výplatní pásky a listiny
 • podklady pro odvod pojištění, daní a poplatků
 • příkazy k úhradě
 • roční zúčtování
 • měsíční rekapitulace
 • zastoupení při kontrolách odvodu pojištění za zaměstnance
 • archivace dokladů

4. Služby v mimořádných situacích

 • rekonstrukce účetnictví
 • mimořádné účetní uzávěrky
 • kontroly účetnictví minulých období
 • transformace společností
 • konsolidované uzávěrkyposlední aktualizace: 19. červen 2008

WebZdarma.cz